19 สิงหาคม 2022

 

ที่นั่ง 1: ลองตรัน – 1,700,000
ที่นั่ง 2: ล็อกเหงียน – 1,500,000

ที่นั่ง 3: ทุ่งฮา – 3,000,000

ที่นั่ง 4: Jared Kawalsky – 5,100,000

ที่นั่ง 5: Kyle Floyd -3,200,000

ที่นั่ง 6: Jason Chun – 9,400,000

ที่นั่ง 7: Vaheh Avanessian – 4,800,000

ที่นั่ง 8: Thuy Nguyen – 7,200,000
ที่นั่ง 9: Stephen Kaufman – 2,500,000
ที่นั่ง 10: Chris Kay – 2,600,000